Nederlands | English

Disclaimer

Wij besteden als Comrads Solutions B.V. (Comrads) de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op comrads.nl. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter niet voorkomen worden. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door of inherent zijn aan het verspreiden van informatie via internet en e-nieuws, zoals storingen en/of onderbrekingen, fouten en/of vertraging in het verstrekken van informatie.

Copyright ©

© Copyright Comrads Solutions B.V. 2011-2016. Alle rechten voorbehouden. Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie (tekst, beeld, geluid, video, etc) die u op deze site (comrads.nl en alle onderliggende pagina’s) aantreft bij Comrads Solutions B.V. of zijn gelicenceerd aan Comrads Solutions B.V..

Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door Comrads of tenzij aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan.

Deze informatie mag worden bekeken op een scherm, gedownload worden op een hard-disk of geprint worden, mits dit geschied voor persoonlijk, informatief en niet-commercieel gebruik, mits de informatie niet gewijzigd wordt, mits de volgende copyright-tekst in elke kopij (copy) aanwezig is: “© Copyright Comrads solutions B.V.”, mits copyright, handelsmerk en andere van toepassing zijnde teksten niet worden verwijderd en mits de informatie niet wordt gebruikt in een ander werk of publicatie in welk medium dan ook.

Comrads Solutions B.V. voert het beheer over de pagina’s op deze website. Het linken en verwijzen naar de pagina’s op deze website is toegestaan. De webmaster stelt het op prijs hiervan in kennis te worden gesteld.

Merkrecht ®

Comrads ® is een geregistreerd merk van Comrads Solutions B.V.. Voor alle merken van Comrads Solutions B.V.  geldt dat deze NIET mogen worden gebruikt door derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Comrads Solutions B.V.. Elk ongeoorloofd gebruik van de merken van Comrads Solutions B.V. wordt beschouwd als merkinbreuk en zal met alle juridische middelen worden bestreden.

Schade

Comrads Solutions B.V. is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, van wat voor aard dan ook en hoe dan ook ontstaan, door gebruik van informatie die op comrads.nl beschikbaar is. Tevens aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens Comrads Solutions B.V. via comrads.nl. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

ENGLISH

Disclaimer

At Comrads Solutions B.V. (Comrads) we spend the utmost attention to the reliability and relevance of the data on comrads.nl. Errors and omissions can not be prevented. We are not liable for damages resulting from any errors or omissions in the information, nor for any damage resulting from problems caused by or inherent to the distribution of information over the internet and e-news, any disturbances and/or interruptions, errors and/or delays in the provision of information.

Copyright ©

© Copyright Comrads Solutions B.V. 2011-2016. All rights reserved. Unless otherwise stated all rights to information (text, image, sound, video, etc.) that you find on this site (comrads.nl and all underlying pages) belong to Comrads Solutions B.V. or are licensed to Comrads Solutions B.V. ..

Total or partial acquisition, placement on other sites, copying in any other way and/or commercial use of this information is prohibited, unless authorized by Comrads in express written consent or unless it complies with the conditions below.

This information may be viewed on a screen, be downloaded to a hard disk or printed, provided that done for personal, informational and non-commercial use, provided the information is not changed, provided that the following copyright notice in any copy ( copy) is present: "© Copyright Comrads solutions Ltd", subject to copyright, trademark and other applicable documents are not removed and that the information is not used in any other work or publication in any medium.

Comrads Solutions B.V. manages the pages on this website. To link and refer to the pages on this website is allowed. The webmaster appreciates to be informed thereof.

Trademark ®

Comrads® is a registered trademark of Comrads Solutions B.V.. All brands of Comrads Solutions B.V. may NOT be used by third parties without the prior written consent of Comrads Solutions B.V.. Any unauthorized use of the brands of Comrads Solutions B.V. is considered as trademark infringement and will be fought with all legal means.

Damage

Comrads Solutions B.V. is not liable for direct or indirect damages of any kind whatsoever arising from using information available on comrads.nl. We also accept no liability for any damage suffered as a result of the use of information, advice or ideas provided by or on behalf Comrads Solutions B.V. through comrads.nl. We accept no responsibility for the content of websites to which or from which is linked via a hyperlink or otherwise.