Nederland | English

Cookies

Indien u een website van ons bezoekt of een webapplicatie van ons gebruikt, gebruiken wij cookies om uw instellingen te onthouden.

Wat zijn Cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die worden opgeslagen door een webbrowser op verzoek van een website of webapplicatie. Cookies zijn bedoeld om informatie te onthouden die op meerdere webpagina's kan worden gebruikt, bijvoorbeeld of u ingelogd bent of wat u in het winkelmandje van een webshop heeft gelegd. Cookies zorgen er dus onder andere voor dat u tijdens uw bezoek aan een website niet op elke nieuwe pagina opnieuw hoeft in te loggen en dat u niet ieder product hoeft af te rekenen voordat u door kunt gaan met webwinkelen. Cookies kunnen echter ook een unieke code bevatten waarmee uw gedrag op het internet kan worden gevolgd. Dit is voornamelijk een risico in het geval van advertentienetwerken die op veel verschillende sites worden gebruikt, omdat op elk van die sites een cookie door het advertentienetwerk kan worden uitgelezen en er zo een gedragsprofiel van u kan worden gemaakt. Daarom is iedereen die cookies plaatst verplicht om u te informeren over de manier waarop cookies worden gebruikt.

Ons gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies voor twee doeleinden:

  • Het onthouden van uw gebruikersinstellingen om onze websites en webapplicaties beter te laten werken, bijvoorbeeld door te onthouden of u bent ingelogd.
     
  • Het betrouwbaarder maken van gebruiksgegevens, bijvoorbeeld door bij te houden of u een website of webapplicatie van ons al eens eerder hebt bezocht, zodat informatie over uw bezoek niet dubbel geteld wordt.

Gebruik van cookies door derden

Voor het weergeven van grafieken gebruiken wij code van Google. Er kunnen door deze code cookies geplaatst worden. Zie deze pagina voor meer informatie over de manier waarop Google omgaat met cookies.

English | Nederlands

Cookies

If you visit a website or use a web application of Comrads, we use cookies to remember your settings and behaviour.

What are cookies?

Cookies are small text files that are stored by a web browser at the request of a website or web application. Cookies are intended to withhold information that can be used on multiple pages, such as whether you are logged in or what you put in your shopping cart of a webshop. Cookies ensure, among other things , that you do not need to re-log in at every new page when you visit a website and you do not have to pay any product before you can proceed with online shopping. But cookies can also contain a unique code that can follow your behaviour on the Internet. This is mainly a risk in the case of ad networks that are used on many different sites, because the cookie can be read by the ad network on each of those sites and so can make a behavioural profile of you. Therefore, anyone who puts cookies on their website is obliged to inform you about the use of those cookies.

Our use of cookies

We use cookies for two purposes:

  • To remember your user settings for our web sites and web applications to work better, for example by remembering whether you are logged in, etc.
     
  • To score reliable use data, for example, by tracking whether you have previously visited our website or web application, so that the information about your visit is not counted twice and can be marked as a returning visit, etc.

Use of cookies by third parties

We use code from Google for displaying graphs and statistics. Cookies can be placed by this code. See this page for more information about how Google uses cookies.